Regulamin

INFORMACJA O FIRMIE

BOMBRAM MARINE
Centrum Sportów Wodnych BOMBRAM

Ul. Kamieńskiego 10/1
51 – 124,  Wrocław 
NIP: 895-2029-446 
REGON: 022387157 
tel: 795 997 907
e-mail:

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupów oraz rejestracji go do państwowego egzaminu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do składania zamówień w naszym sklepie internetowym.

 

ODBIÓR JEDNOSTKI 

 1. Sprzedawca oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, opartej na informacji przekazanej ze stoczni, możliwy termin przekazania Kupującemu przedmiotu umowy to …………….
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż termin przekazania przedmiotu umowy zależny jest od stanu linii produkcyjnej w stoczni, wobec czego w przypadku przesunięcia terminu przekazania przedmiotu umowy nie będzie występował przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami z tego tytułu. 
 3. W przypadku wcześniejszego zwolnienia przedmiotu umowy z linii produkcyjnej stoczni, Sprzedawca poinformuje Kupującego o możliwości dokonania wcześniejszego odbioru przedmiotu umowy.
 4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w  ...…………….., przy czym koszt transportu przedmiotu umowy ze stoczni do miejsca odbioru obciążać będzie Kupującego.
 5. Strony potwierdzą odbiór poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

CENA 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie w walucie euro / polskich* złotych stanowiące równowartość kwoty ………………… brutto (dalej także jako: „cena”).
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o możliwości odbioru przedmiotu umowy na rachunek wskazany na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.
 3. Odbiór przedmiotu umowy możliwy będzie po uregulowaniu przez Kupującego pełnej ceny przedmiotu umowy, nie wcześniej jednak niż 7 dni po terminie otrzymania ostatecznej płatności przez Sprzedawcę.
  * Skreślić nieprawidłowe na wszystkich kopiach umowy.

ZADATEK 

 1. Kupujący obliguje się do wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości ceny, określonej w postanowieniu § 3 ust. 1 umowy.
 2. Zadatek płatny będzie na rachunek wskazany na fakturze zadatkowej wystawionej przez Sprzedawcę.
  a) Sprzedający ma prawo, ale nie musi zwlekać z potwierdzeniem zamówienia jachtu w stoczni do chwili zaksięgowania wpłaty zadatku na koncie bankowym wskazanym przez fakturę.
 3. Płatność zadatku oraz rozliczenia zadatku nastąpi w walucie określonej w postanowieniu § 3 ust. 1 umowy.
 4. Wszelkie przeliczniki walutowe widoczne na fakturach będą ustanawiane poprzez średni kurs walut NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktur.

WYPOSAŻENIE 

 1. Kupujący potwierdza iż kupuje jacht w wyposażeniu widocznym na specyfikacji oraz w umowię.
 2. Wyposażenie łodzi nie zawiera: wyposażenia ratunkowego, bezpieczeństwa, akumulatora, śruby napędowej, olejowania pokłade teakowego, przyczepy podłodziowej,
  chyba, że wskazane inaczej.

 

Pełen regulamin zakupu dostępny jest do wglądu na umowie kupna - sprzedaży.